Zwroty i reklamacje

1.Reklamacja może dotyczyć treści umowy, niezgodności towaru z umową (w tym wad towaru), niedotrzymania z winy FHU WojtArt określonego w umowie terminu dostawy lub nieprawidłowego obliczania należności z tytułu umowy. 

2.Reklamacji dotyczące treści umowy, niedotrzymania z winy FHU WojtArt terminu dostawy bądź nieprawidłowego obliczania należności z tytułu umowy należy składać niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3.Kupujący konsument może reklamować niezgodność towaru z umową przez okres dwóch lat od dnia wydania towaru. Kupujący niebędący konsumentem może reklamować niezgodność towaru z umową przez okres jednego roku od dnia wydania towaru.

4.Kupujący konsument traci uprawnienia przedstawione powyżej, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym FHU WojtArt . Wyżej wymieniony termin nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.

5.Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu tej niezgodności nie zawiadomi o tym FHU WojtArt

6.Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie (na adres: FHU WojtArt ., ul. Piaskowa 18E, 18-106 Niewodnica Korycka), lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@wojtart.pl

7.Przy zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest wskazać następujące dane:

a. imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację,

d. datę zawarcia umowy sprzedaży oraz numer zamówienia,

e. żądanie Kupującego,

f. podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej,

g. formę w jakiej przekazana ma być Kupującemu odpowiedź na reklamację oraz adres, adres poczty elektronicznej na który ma być ta odpowiedź przekazana – o ile jest inny niż adres z którego FHU WojtArt otrzymał reklamację.

8.FHU WojtArt zobowiązany jest do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia tj. od dnia otrzymania przez FHU WojtArt listu zawierającego reklamację w formie pisemnej, elektronicznej lub faksu. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Klientowi w formie w jakiej reklamacja została przekazana FHU WojtArt , chyba że w reklamacji Klient wskaże inną formę lub adres oczekiwanej odpowiedzi.

9.Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty należności za dostarczony towar.

10.W przypadku uznania przez FHU WojtArt reklamacji Kupującego w zakresie odstąpienia od umowy kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Kupującego w terminie 14 dnia od ustosunkowania się przez FHU WojtArt do złożonej reklamacji.