Gwarancja

 1. Produkty objęte są gwarancją producenta w okresie 24-miesięcy licząc od dnia sprzedaży. Kupujący niebędący konsumentem jest objęty gwarancją na okres jednego roku od dnia wydania towaru.
 2. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenia objętego gwarancją, okres gwarancji ulega wydłużeniu o okres naprawy urządzenia liczony w pełnych dniach.
 3. Gwarancją objęte są ukryte wady produkcyjne wyrobów.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych: Nieprawidłowym montażem, rozruchem lub/i obsługą wykonywaną niezgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia.
  Nieprawidłowym podłączeniem lub zasilaniem urządzenia napięciem innym niż podane na tabliczce znamionowej i/lub dokumentacji techniczno ruchowej urządzenia.
  Naprawami lub modyfikacjami konstrukcyjnymi urządzenia we własnym zakresie.
  Eksploatacją urządzeń w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem i cechami konstrukcyjnymi wyrobu (tłuszcze, pyły, zbyt wysokie lub/i niskie temperatury…)
  Spaleniem silników elektrycznych uruchamianych lub/i eksploatowanych bez zabezpieczeń termicznych określonych w dokumentacji techniczno ruchowej.
  Niewłaściwą konserwacją urządzeń (lub zaniechaniem konserwacji) przewidzianą w dokumentacji Technicznej.
 5. Nieprawidłowym montażem, rozruchem lub/i obsługą wykonywaną niezgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia.
 6. Nieprawidłowym podłączeniem lub zasilaniem urządzenia napięciem innym niż podane na tabliczce znamionowej i/lub dokumentacji techniczno ruchowej urządzenia.
 7. Naprawami lub modyfikacjami konstrukcyjnymi urządzenia we własnym zakresie.
 8. Eksploatacją urządzeń w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem i cechami konstrukcyjnymi wyrobu (tłuszcze, pyły, zbyt wysokie lub/i niskie temperatury…)
 9. Spaleniem silników elektrycznych uruchamianych lub/i eksploatowanych bez zabezpieczeń termicznych określonych w dokumentacji techniczno ruchowej.
 10. Niewłaściwą konserwacją urządzeń (lub zaniechaniem konserwacji) przewidzianą w dokumentacji Technicznej.
 11.  
 12. Stwierdzone uszkodzenia urządzenia objętego Gwarancją należy zgłosić na adres: FHU Wojt-Art ul. Piaskowa 36M 18-106 Niewodnica Korycka
 13. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: Model urządzenia, Numer faktury lub paragonu, Datę zgłoszenia reklamacji, Opis uszkodzenia, Datę zakupu.
 14. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 15. Urządzenia należy zdemontować, zapakować i wysłać do: FHU Wojt-Art ul. Piaskowa 36M 18-106 Niewodnica Korycka
 16. W przypadku zasadności reklamacji urządzenie zostanie naprawione (lub wymienione na nowe) i odesłane do Nabywcy . Koszt przesyłki pokrywa Gwarant. 
 17. Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji o sposobie realizacji gwarancji, tj. o naprawie bądź wymianie urządzenia na nowe.
 18. W przypadku stwierdzenia bezzasadnego roszczenia gwarancyjnego urządzenie zostanie naprawione i/lub odesłane na koszt Nabywcy, po wcześniejszym potwierdzeniu przez Nabywcę kosztów naprawy oraz wysyłki reklamowanego towaru. 
 19. Zmiany konstrukcyjne urządzeń i/lub samowolne naprawy skutkują utratą gwarancji.
 20. Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.